Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces

- Henry Ford -

Porady prawne

Świadczone w kancelarii adwokackiej usługi obejmują wspomaganie klientów indywidualnych, a także dużych i małych przedsiębiorstw w zakresie udzielania porad prawnych. Dotyczy to zarówno spraw karnych, stosunków pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, jak i windykacji należności. Umożliwia to zapoznanie się wszystkim Klientom z ich możliwościami, zanim zdecydują się na podjęcie lub też zaniechanie działań. Porady prawne udzielane są przez adwokatów w siedzibie kancelarii, znajdującej się w Będzinie.

01

KIM JESTEŚMY?

GRG Kancelaria Adwokacka

 

Doskonale wiemy, że rezultat zorganizowanej pracy zespołowej zawsze będzie dużo lepszy, niż suma efektów działań indywidualnych. Dlatego właśnie połączyliśmy nasze doświadczenia, pasję oraz zaangażowanie, które zdobyliśmy współpracując z renomowanymi śląskimi kancelariami adwokackimi.

W ten sposób powstała GRG Kancelaria Adwokacka – odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie Klientów Biznesowych i Indywidualnych na profesjonalne i kompleksowe doradztwo, dotyczące działalności w różnych branżach i dziedzinach. Każdy prawnik w naszej kancelarii zajmuje się rozwiązywaniem problemów z zakresu kwestii cywilnych, karnych, pracy oraz windykacją należności.

Dotychczas współpracowaliśmy zarówno z małymi, jak i dużymi przedsiębiorstwami, dlatego wiemy, że podczas prowadzenia firmy nowe problemy lub wątpliwości powstają niemal cały czas. Udzielaliśmy po-mocy także osobom fizycznym mając do czynienia z delikatnymi sprawami, takimi jak rozwody, sprawy o alimenty, czy inne przypadki z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego.

Każdy z prawników w GRG Kancelarii Adwokackiej po­stę­pu­je zgod­nie z za­sa­da­mi ety­ki za­wo­do­wej, któ­re wy­zna­cza dla nas Zbiór Zasad Etyki Adwo­kac­kiej i Godności Zawodu. Zgodnie z nim zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy zawodowej i działania zgodnie z interesem Klienta w stosunku do każdej powierzonej nam sprawy i problemu.

Dzięki stałej współpracy z doradcami podatkowymi, notariuszami, komornikami oraz tłumaczami przysięgłymi możemy zaoferować swoim Klientom szeroki wachlarz usług prawniczych na najwyższym poziomie. A to dopiero początek.

Adwokat
Katarzyna Ryniewicz-Grzenia
Adwokat
Michał Grzenia

02

CO ROBIMY?

Zobacz więcej

Obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw

GRG Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka spe­cja­li­zu­je się w ob­słu­dze ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw. Dzi­siaj na­wet ma­łe - jed­no­oso­bo­we fir­my nie mo­gą dzia­łać na ryn­ku w spo­sób spraw­ny i bez­piecz­ny bez pod­sta­wo­wej ob­słu­gi praw­nej. Skom­pli­ko­wa­nie sys­te­mu praw­ne­go po­wo­du­je, że przed­się­bior­ca chcąc bu­do­wać swo­ją fir­mę na so­lid­nych fun­da­men­tach po­wi­nien pierw­sze swo­je kro­ki skie­ro­wać w stro­nę ad­wo­ka­ta – pro­fe­sjo­nal­ne­go praw­ni­ka. Po­sia­da­nie sta­łej ob­słu­gi praw­nej to nie tyl­ko więk­sze bez­pie­czeń­stwo Pań­stwa fir­my, ale rów­nież pre­stiż i pro­fe­sjo­na­lizm w oczach Pań­stwa kon­tra­hen­tów.

Ofe­ru­je­my po­moc praw­ną do­sto­so­wa­ną do po­trzeb i moż­li­wo­ści fi­nan­so­wych każ­de­go przed­się­bior­cy. Je­śli ma­cie Pań­stwo py­ta­nia – za­pra­sza­my do kon­tak­tu te­le­fo­nicz­ne­go i ma­ilo­we­go lub na nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce spo­tka­nie w sie­dzi­bie kan­ce­la­rii w Ka­to­wi­cach.

Zobacz więcej

Windykacja należności

Po­ma­ga­my na­szym Klien­tom odzy­skać przy­słu­gu­ją­ce im wie­rzy­tel­no­ści. Po­dej­mu­je­my się pro­wa­dze­nia po­stę­po­wa­nia przed­są­do­we­go (włącz­nie z me­dia­cją), a na­stęp­nie po­stę­po­wa­nia są­do­we­go oraz re­pre­zen­to­wa­nia wie­rzy­cie­la w po­stę­po­wa­niu eg­ze­ku­cyj­nym.

Zobacz więcej

Prawo karne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu w sprawach nieletnich. Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania.

 

W szczególności podejmujemy się:

 • obrony podejrzanych, oskarżonych i obwinionych
 • pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwami
 • sporządzania zwyczajnych środków zaskarżenia – zażaleń, apelacji,
 • sporządzania nadzwyczajnych środków zaskarżenia – kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
 • prowadzenia spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu
 • prowadzenia spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego
Zobacz więcej

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym:

 

1. Prawa rzeczowego, w zakresie spraw:

 
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • o rozgraniczenie
 • dotyczących służebności
 • o naruszenie posiadania
 • o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów
 • o zniesienie współwłasności
 • związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną
 • o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
 

2. Prawa spadkowego, w zakresie spraw o:

 
 • zabezpieczenie spadku
 • dokonanie spisu inwentarza
 • odrzucenie spadku
 • ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia
 • zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
Zobacz więcej

Prawo rodzinne

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego w tym w szczególności w sprawach o:

 
 • rozwód i unieważnienie małżeństwa;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • przysposobienie (adopcja)
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia
 • ubezwłasnowolnienie
 • uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym
 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 • podział majątku wspólnego między małżonkami
 • alimenty
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
Zobacz czym się zajmujemy

Prawo pracy

Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy. Podejmujemy się konstruowania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, wszelkich dokumentów związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących:

 • nawiązania umowy o pracę
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • przywrócenia do pracy
 • ustania stosunku pracy
 • wynagrodzenie za pracę
 • świadczeń odszkodowawczych należnych z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych
Zobacz czym się zajmujemy

Prawo konsumenckie

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Pomagamy również przedsiębiorcom dokonującym sprzedaży na odległość – w tym przez Internet, w zakresie stworzenia i dostosowania regulaminów sprzedaży do aktualnego stanu prawnego.

 

Reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach dotyczących:

 
 • umów kredytowych i pożyczek w tym tzw. „chwilówek”
 • klauzul niedozwolonych w umowach zawieranych z konsumentami
 • dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
Zobacz czym się zajmujemy

Prawo autorskie

Kan­ce­la­ria zaj­mu­je się rów­nież za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z ochro­ną praw au­tor­skich w tym rosz­cze­nia­mi zwią­za­ny­mi z ich na­ru­sze­niem tj. m.in. o:

 • za­nie­cha­nie na­ru­sze­nia praw au­tor­skich
 • usu­nię­cie skut­ków na­ru­sze­nia
 • na­pra­wie­nie szko­dy na za­sa­dach ogól­nych
 • za­pła­tę su­my pie­nięż­nej
 • wy­da­nie uzy­ska­nych ko­rzy­ści
 • za­pła­tę na rzecz Fun­du­szu Pro­mo­cji Twór­czo­ści
 • ogło­sze­nie oświad­cze­nia lub wy­ro­ku
Zobacz czym się zajmujemy

Ochrona danych osobowych

Kan­ce­la­ria świad­czy po­moc praw­ną w za­kre­sie ochro­ny da­nych oso­bo­wych w tym:

 • two­rze­nia po­li­ty­ki pry­wat­no­ści
 • re­je­stra­cji zbio­rów da­nych oso­bo­wych
 • po­wo­ły­wa­nia, od­wo­ły­wa­nia oraz re­je­stra­cji ad­mi­ni­stra­to­rów bez­pie­czeń­stwa in­for­ma­cji (ABI)
 • prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych klien­tów
 • prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych pra­cow­ni­ków
Zobacz czym się zajmujemy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Kan­ce­la­ria re­pre­zen­tu­je Klien­tów w po­stę­po­wa­niach od­szko­do­waw­czych, w tym w szcze­gól­no­ści w spra­wach zwią­za­nych z:

 • wy­pad­ka­mi ko­mu­ni­ka­cyj­ny­mi
 • błę­da­mi w sztu­ce le­kar­skiej
 • wy­własz­cze­niem nie­ru­cho­mo­ści
 • szko­da­mi gór­ni­czy­mi

W za­kre­sie tych spraw po­dej­mu­je­my się ne­go­cja­cji z ubez­pie­czy­cie­la­mi i za­stę­po­wa­nia Klien­ta w po­stę­po­wa­niu od­wo­ław­czym przed ubez­pie­czy­cie­lem, a w dal­szej ko­lej­no­ści pro­wa­dze­nia spra­wy przed Są­dem.

03

JAK DZIAŁAMY?

Gwarantuje bezpieczeństwo informacji oraz tajemnicę adwokacką

W GRG Kancelarii Adwokackiej szczególną wagę przywiązujemy do zagadnienia poufności i bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez naszych Klientów. Stosowane przez nas zabezpieczenia i procedury dostępu do danych powodują, że do minimum ograniczamy możliwość wycieku informacji – zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Nadto, każdy z adwokatów lub pracowników GRG Kancelarii Adwokackiej związany jest nieograniczoną w czasie tajemnicą adwokacką. Oznacza to, że nie może ujawnić żadnej informacji lub dokumentu powierzonego przez Klienta w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług prawnych.

 • 1. Wynagrodzenie ryczałtowe
 • Ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego powoduje, iż koszty prowadzenia postępowania nie przekroczą ustalonej kwoty. Wynagrodzenie ryczałtowe może być ustalone dla zleconej sprawy lub miesięcznie – w zależności od rodzaju świadczonych usług.
 • 2. Wynagrodzenie godzinowe
 • Wynagrodzenie godzinowe polega na ustalenie stawki za każdą godzinę pracy Kancelarii.
 • 3. Wynagrodzenie mieszane
 • Jest to wynagrodzenie oparte na systemie wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego. W takim przypadku ustalana jest kwota ryczałtu obejmująca określoną liczbę przepracowanych godzin (cena za godzinę jest korzystniejsza niż w przypadku wyłącznie wynagrodzenia godzinowego), natomiast w razie gdyby czas pracy Kancelarii przekroczył ustalony pułap, zaczyna obowiązywać stawka godzinowa. Na przykład ryczałt w wysokości 500,00 zł obejmujący 10 godzin pracy Kancelarii, a po przekroczeniu limitu 10 godzin, 100,00 zł za każdą dodatkową godzinę pracy Kancelarii.
04

ZESPÓŁ

Adwokat Michał Grzenia

GRG Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Ryniewicz – Grzenia

GRG Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Ryniewicz – Grzenia z Katowic
Adwokat Michał Grzenia Katowice Kancelaria GRG
05

BLOG

06

AKTUALNOŚCI

Ikona aktualności
20 kwietnia 2020
Obowiązkowe zakrywanie twarzy - kto? gdzie? jak?

Witajcie,  już od kilku dni tj. od 16.04.2020 r. musimy w przestrzeni publicznej zasłaniać usta i nos. Jeśli jesteście ciekawi jak wyglądają aktualne obowiązki nałożone przez Radę Ministrów -zapraszamy do zapoznania się z wpisem adw. Michała Grzeni na naszym blogu:  http://grg-adwokaci.pl/blog/znoszenie-ograniczen-i-zakazow-dot-zapobieganiu-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2/

pełny tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: 

Rozporządzenie RM z dn. 19.04.2020

 

1 kwietnia 2020
Formy udzielania porad prawnych - stan epidemii

Witajcie,

obecny okres dla nas wszystkich jest dość trudny i stresujący. Wiemy jednak, że dalej chcecie korzystać z naszych porad i usług. Wiemy też, że możecie obawiać się bezpośrednich kontaktów. Dlatego też proponujemy Wam również zdalne formy udzielania porad i świadczenia usług - w tym telefoniczne, mailowe, telekonferencje (za pomocą wskazanej przez Kancelarii odpowiednio szyfrowanej aplikacji). 

Zapraszamy do kontaktu !

07

KONTAKT

GRG Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Ryniewicz – Grzenia
Adwokat Michał Grzenia
ul. Rybna 1,
42-500 Będzin

tel. 73 74 73 602
email: kancelaria@grg-adwokaci.pl
NIP: 6252359614
grg-adwokaci.pl

Nasz Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto: JerBa Studio

Formularz kontaktowy

NETGO, 2015
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
AKCEPTUJĘ
Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/grgkanc/domains/grg-adwokaci.pl/public_html/index.php on line 28