25 maja 2017
Zmiany w przepisach karnych dotyczących niealimentacji
Opublikowano zmianę kodeksu karnego dotyczącą przestępstwa niealimentacji. Karane będzie zachowanie polegające na uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Sprawca takiego przestępstwa zagrożony będzie karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku gdyby zachowanie to prowadziło do narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, sprawca podlegał będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 Sprawca pierwszego z ww. przestępstw nie będzie podlegał karze jeśli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty. Sprawca drugiego z ww. przestępstw nie będzie podlegał karze jeśli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu będą przemawiać przeciwko temu. Zmiany wchodzą w życie od 31.05.2017 r.