7 stycznia 2017
Prokura łączna niewłaściwa - zmiany w KC.
Od 01 stycznia 2017 r. dopuszczalne jest już udzielenie prokury łącznej niewłaściwej. Zgodnie z nowo dodanym art. 109 (4) KC prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej. Nowy przepis jest reakcją na głośną uchwałę 7 - sędziów SN z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14) zgodnie z którą niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.
1 stycznia 2017
Termin w prawie cywilnym nie skończy się już w sobotę.
Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255), opublikowaną w dniu 30 grudnia 2016 r. zmieniono art. 115 k.c. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.