18 sierpnia 2016
Oddział zagranicznej osoby prawnej nie ma zdolności sądowej.

SA w Krakowie w postanowieniu z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt. I ACa 262/14 uznał, że oddział zagranicznej osoby prawnej nie ma zdolności sądowej. Jak argumentował Sąd - wprawdzie oddział zagranicznej osoby prawnej podlega wpisowi do KRS jednak sam ten fakt nie przesądza o nabyciu przez ten oddział osobowości prawnej.  Oznacza to, że nie posiada odrębnej od przedsiębiorcy podmiotowości w sferze prawa cywilnego. Pozwanie więc takiego podmiotu prowadzić powinno do odrzucenia pozwu, a w przypadku zaniechania takiego rozstrzygnięcia - do nieważności postępowania.