23 listopada 2015
Adwokat może być pełnomocnikiem w sprawach przed Urzędem Patentowym

W poniedziałek 30 listopada 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowelizacja poszerza zakres osób uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. Obecnie pełnomocnikiem takim może być jedynie rzecznik patentowy. Od przyszłego tygodnia będą to również adwokaci i radcowie prawni.

17 listopada 2015
Spadkobierca otrzyma informację o rachunkach bankowych spadkodawcy

Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1864), dokonano zmian przepisów dotyczących m.in. rachunków nieaktywnych tzw. rachunków uśpionych.

Dotychczas posiadacz rachunku bankowego miał możliwość zlecenia tzw. dyspozycji na wypadek śmierci tj. pisemnego polecenia wypłaty środków – po swojej śmierci – wskazanym przez siebie osobom – małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu. Dyspozycja obejmuje jedynie określoną kwotę pieniężną (do wysokości dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw).

Uzyskanie przez spadkobiercę pozostałych środków było uzależnione od przedstawienie tytułu do spadku. Przede wszystkim jednak musiał on wiedzieć w jakim banku spadkodawca deponował środki pieniężne. Brak tej wiedzy uniemożliwiał odzyskanie środków zdeponowanych przez spadkodawcę.

Nowelizacja z 9 października 2015 r. wprowadza dwa istotne udogodnienia. Po pierwsze banki będą miały obowiązek poinformowania Klienta o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Natomiast w przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank będzie obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Nadto, zgodnie z nowymi przepisami, bank zobowiązany będzie do udzielenia spadkobiercy informacji o wszystkich rachunkach bankowych spadkodawcy, w tym prowadzonych przez inne banki. Bank uzyska takie dane z nowo utworzonej „Centralnej informacji”. Dane te będą przekazywane odpłatnie, jednak ustawodawca zastrzegł aby opłata nie była wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2016 r.

6 listopada 2015
Odsetki po nowemu - od 01 stycznia 2016 r.

Już 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która w sposób zasadniczy zmienia uregulowania w zakresie odsetek oraz ich wysokości. Pojawi się m.in. nowy rodzaj odsetek tj. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  Zmianie ulegną również wysokości odsetek kapitałowych (art. 359 k.c.) - ustawowych i maksymalnych oraz odsetek za opóźnienie (art. 481 k.c.).

Po więcej szczegółów zapraszam na bloga.